”කොවිඩ් තත්වය අයහපත් වුවහොත් නැවත නිවාඩු ලබාදෙනවා” – අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය

1259

වර්තමාන කොවිඩ් – 19 වසංගත තත්ත්වය පිළිබඳ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ දැඩි අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

තත්ත්වය ඉතා අයහපත් මට්ටමකට පත්වුවහොත් සියලු පාසල් ඇතුළු අධ්‍යාපන ආයතන නැවත නිවාඩු ලබා දෙමින් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට මැදිහත් වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසනවා.

ඒ සම්බන්ධයෙන් වන නිවේදනය පහතින්.