කුසල් ජනිත් පෙරේරාට ඕමාන තරඟාවලිය හා ICC T20i ලෝක කුසලානය ක්‍රීඩා කළ හැකියි.

1213

කුසල් ජනිත් පෙරේරා ගේ පාදයේ සුළු මස් පිඩු ඇදීමක් පමණක් සිදුව ඇති බව ඊයේ රාත්‍රී කළ Scan පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල මත තහවුරු වී තිබෙනවා.

මෙම Scan පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල මීට ස්වල්ප වේලාවකට පෙර ලැබී ඇති අතර ඒ අනුව කුසල් ජනිත් පෙරේරා ට එළඹෙන ඕමාන තරඟාවලිය හා ICC T20i ලෝක කුසලානයට ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා.