ක්‍රීඩකයින් 24 දෙනාම ක්‍රිකට් කොන්ත්‍රාත්තුවට අත්සන් කරන්න බෑ කියයි

4249

දිගින් දිගිටම නව ක්‍රීඩක කොන්ත්‍රාත්තුවේ විනිවිදභාවය සහ ක්‍රීඩකයින් කාණ්ඩගත කිරීමේදී එක් එක් ක්‍රීඩකයාට හිමි වූ ලකුණු හෙළි කරන ලෙසට ක්‍රීඩකයින් විසින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට දන්වා සිටියත් ඔවුන් මේ වන තෙක් එම තොරතුරු ලබාදීම පැහැර හැර ඇති බව ක්‍රීඩකයින් චෝදනා කරනවා.

මේ සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි තොරතුරු ලැබෙන තුරු ක්‍රීඩකයින් මෙම නව ගිවිසුමට අත්සන් නොකරන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් සිය ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට පත් කළ නීතිඥ නිෂාන් සිඩ්නි ප්‍රේමතිරත්න HIRU SPORTS වෙතට අදහස් දක්වමින් පවසා සිටියා.

දිගින් දිගිටම නව ක්‍රීඩක කොන්ත්‍රාත්තුවේ විනිවිදභාවය සහ ක්‍රීඩකයින් කාණ්ඩගත කිරීමේදී එක් එක් ක්‍රීඩකයාට හිමි වූ ලකුණු හෙළි කරන ලෙසට ක්‍රීඩකයින් විසින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට දන්වා සිටියත් ඔවුන් මේ වන තෙක් එම තොරතුරු ලබාදීම පැහැර හැර ඇති බව ක්‍රීඩකයින් චෝදනා කරනවා.

මේ සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි තොරතුරු ලැබෙන තුරු ක්‍රීඩකයින් මෙම නව ගිවිසුමට අත්සන් නොකරන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් සිය ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට පත් කළ නීතිඥ නිෂාන් සිඩ්නි ප්‍රේමතිරත්න HIRU SPORTS වෙතට අදහස් දක්වමින් පවසා සිටියා.