ක්‍රිකට් සාකච්ඡාව සාර්ථකයි

999

වත්මන් හා හිටපු ක්‍රිකට් නායකයන්,ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපතිවරුන්,පරිපාලකයන් හා ක්‍රීඩකයන් හා පැවැති සාකච්ඡාව සාර්ථක වූ බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වත්මන් තත්ත්වය හා අනාගතය සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී සාකච්ඡාවට ලක්වූ බවද ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා පවසයි.

මෙම සාකච්ඡාව ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාමටත් පොදු අරමුණක් යටතේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සාර්ථකත්වය කරා රැගෙන යාමටත් මෙහිදී එකඟවූ බව නාමල් රාජපක්ෂ මහතා කියයි.