කල්දැමූ ඔලිම්පික් යළි පැවැත්වෙන දිනය තීරණය වෙයි…..!

332

කොරෝනා ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් කල්දැමුණු ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙල 2021 වසරේ ජූලි මස 23 වැනිදා පැවැත්වෙන බව අන්තර් ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව ඊයේ නිවේදනය කළේ ය.

එහි විධායක කමිටුව ඊයේ රැස්වූ අවස්ථාවේදී ගත් තීරණයකට අනූව මෙම නිවේදනය සිදු කර තිබේ.

ඒ අනුව ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙල, 2021 වසරේ ජූලි මස 23 වැනිදා සිට අගෝස්තු මස 8 වැනිදා දක්වා ජපානයේදී පැවැත්වෙනු ඇති.

කොරෝනා ව්‍යාප්තිය, ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙල, අන්තර් ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව