කන්දකාඩුවෙන් කොවිඩ්19 ආසාදිතයින් 56ක්.

430

කන්දකාඩුවෙන් කොවිඩ්19 ආසාදිතයින් 56ක්.
එහි සේවය කළ මාරවිල කාන්තාවකටත් ආසාදිත බව හෙලිවේ.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව මේ ගැන නිකුත් කළ නිවේදනය .

 රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව මේ ගැන නිකුත් කළ නිවේදනය .