උසස් පෙළ සහ පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ගැන..අද තීරණය කරයි.

2121

මේ මස 12 වන දා ආරම්භ කිරීමට නියමිත උසස් පෙළ විභාගයත්,මේ මස 11 වන දා පැවැත්වීමට නියමිත පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයත්,කලින් සැලසුම් කර තිබුණු ආකාරයට පවත්වනවා ද නැතිනම් කල් තබනවාද යන්න අද රැස්වන කැබිනට් මණ්ඩලයේ දී සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.
(Sl News Flsah)