ඇඳිරිනීති අවසර පත් ගන්න දුරකථන අංක දෙකක්

2277

මිනුවන්ගොඩ සහ දිවුලපිටිය ප්‍රදේශවල පදිංචි පුද්ගලයින්ට පහත අංක වලට අමතා ඇඳිරිනීති අවසර පත් ලබා ගත හැකි බව පොලිසිය නිවේදනය කරනවා

මිනුවන්ගොඩ ASP.පීරිස් මහතා – 071 8591617

දිවුලපිටිය SSP කොට්ටහච්චි මහතා – 071 8591628