ආණ්ඩුවේ ප්‍රබල ඇමතිකමක් වෙනස් වෙන ලකුණු!

378

ආණ්ඩුවේ ප්‍රබල කැබිනට් අමාත්‍යධූරයක් වෙනස් කිරීම පිළිබඳව ඉහළම පෙළේ අවධානය යොමු වී තිබෙන බව විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ගයකින් දැන ගන්නට ලැබී තිබේ.

අදාල කැබිනට් අමාත්‍යධූරය හොබවන දේශපාලනඥයා පිළිබඳව ලැබී තිබෙන ප්‍රබල තොරතුරු කිහිපයක් මත රජයේ ඉහළ පෙළේ තනතුරුවල දැඩි කනස්සල්ලට හේතු වී තිබේ.

අදාල අමාත්‍යධූරය සංශෝධනය කිරීමේ දී පූර්ණ කැබිනට් සංශෝධනයක් සිදුකරන්නේද එසේ නොමැති නම් කැබිනට් අමාත්‍යවරයා පමණක් සංශෝධනයට ලක් කරන්නේද ගැන මේ වන විට අවධානය යොමුව තිබේ.