අවාරයේ සිරිපා අඩවියේ උඩට ගලන දිය ඇළි

159

සමනොළ කන්දේ මේ දිනවල පවතින දැඩි සුළං තත්ත්වය හේතුවෙන් එහි ගලා හැලෙන ඇතැම් දියද පහර උඩට යැවෙන ආකාරය සමාජ මාධ්‍ය තුළ පළකර තිබුණා.
අවාරයේ ශ්‍රී පාදස්ථානය කරුණා කිරීමට ගිය තරුණයක් පිරිසක් විසින් මෙය පටිගත කර තිබුණා.