අවමංගල්‍ය උත්සවයකට 600ක් ඇවිත් !

428

පවතින කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ උත්සවයකට සහභාගි විය හැකි පිරිස සිමා කර තිබියදිත් යාපනය අච්චුවේලි ඊයේ පැවති අවමංගල්‍ය උත්සවයකට පුද්ගලයින් 600ක් පමණ සහභාගි වි ඇති බව වාර්තා වනවා.

පසුව ඒ පිළිබදව තොරතුරු වාර්තා විමත් සමඟ පොලීසිය පැමිණ අදාළ පිරිස විසුරුවා හැරිමටයි කටයුතු කර ඇත්තේ.