අල්ලස් දීමට උත්සාහ කිරීම නිසා සනත්ට වසර 7ක ක්‍රිකට් තහනමක්

21454

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ කාර්ය සාධන විශ්ලේෂකයෙකු වන සනත් ජයසුන්දර හට ICCය විසින් වසර 7 කට ක්‍රිකට් තහනමක් ලබා දී තිබෙනවා.

ඔහුගේ වැරදි අතර අල්ලස් දීමට උත්සාහ කිරීම සහ පරීක්ෂණවලට සහයෝගය නොදැක්වීම ඇතුළත් වනවා.