අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ සියලුදෙනා ද හෙට සේවයට කැඳවයි

401

සියලුම පළාත්,කලාපීය,ප්‍රාදේශීය අධ්‍යාපන බලධාරීන්,විදුහල්පතිවරුන්,ගුරුවරුන් සහ අනධ්‍යයන සේවකයින් විසින් පසුගියදා නිකුත් කළ චක්‍රලේඛය අනූව කටයුතු කළ යුතු බව අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා දන්වයි.

ඒ අනුව ඔවුන් සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශයන්ට යටත්ව හෙට (02) සිට සියලුම රාජ්‍ය සේවකයින් මෙන් සාමාන්‍ය පරිදි රාජකා‍රියට වාර්තා කළ යුතු බව අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා පැවසීය.