අද සිට දින 04ක් දිවයින පුරා පැයක විදුලි කප්පාදුවක්.

239

අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දිනකට පැයක කාලයක් දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි කරයි.

විදුලිබල මණ්ඩලයේ සමාන්‍යාධිකාරි කීර්ති කරුණාරත්න පැවසුවේ,දිවයිනම කලාප 4 කට වෙන්කර අවස්ථා දෙකක දී එම විසන්ධි කිරිම සිදුකෙරෙන බවයි.

ඒ අනුව,කලාප 02කට පස්වරු 6 සිට 7 දක්වාත්,අනෙක් කලාප දෙකට පස්වරු 7 සිට 8 දක්වාත් විදුලිය විසන්ධි කෙරෙනු ඇති.

විදුලි බල මණ්ඩලයේ සමාන්‍යාධිකාරිවරයා පැවසුවේ,පද්ධතියේ ජනන සැපයුම යථාතත්ත්වයට පත් කෙරෙන තෙක්,දින හතරක් පමණ යනතෙක් විදුලිය කප්පාදු කිරීමට සිදුවනු ඇති බවයි.