අද අලුයම සිට හුදෙකලා කරන ප්‍රදේශ මෙන්න

219

තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් මේ මොහොතේ සිට හුදෙකලා කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

එම ප්‍රදේශ පහතින් දැක්වෙනවා.

1-වත්තල පොලිස් වසමේ කෙරවලපිටිය 171,වත්තල 176,හේකිත්ත 169,පල්ලියවත්ත දකුණ 168,2- මහබාගේ පොලිස් වසමේ කෙරඟ පොකුණ 176 A,ගල්උඩුපිට 177B,මත්තුමගල 177,3- කළුතර දකුණ පොලිස් වසමේ නාගොඩ දකුණ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ විජිත මාවත,
4-කළුතර උතුර පොලිස් වසමේ විද්‍යාසාර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ බෝසිරිපුර කොටස,මහවස්කඩුව උතුර 5-මතුගම පොලිස් වසමේ යටදොල වත්ත බටහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කොරටුහේන ගම
6-යාපනය පොලිස් වසමේ කොඩිකාමම් මධ්‍යම,කොඩිකාමම් උතුර